Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
집합,논리 > [집합]
[논리]
[관계]
관계  1. 관계
  2. 순서쌍
  3. 동치관계,동치류

 1. 관계 (Relation)
  1. 집합의 원소들 간을 관련시킨다는 수학적 용어
 1.   기술공통
 2.   기초과학
       1. 과학
  1.   수학
        1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
    1.   집합
    2.   논리
    3.   관계
     1.     1. 관계
          2. 순서쌍
          3. 동치관계,동치류
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

    요약목록

Copyrightⓒ 차재복 (Cha Jae Bok)     「 소액후원 」 [ 최근편집 : 자바스크립트 Iterator Method(9월26일)  자바스크립트 배열 메소드(9월26일)  블록 부호(9월25일)  부울 변수(9월25일)  시뮬레이션(9월25일)  . . . ]