Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기술경영 > [법령/정책]
[지적(기술)자산]
[산업경영]
[비기술(기타)]
[미분류]
법령/정책 > [번호 정책/현황]
[법제도,지침,정책]
[전기통신사업]
[통신관련기구]
[통신사업자]
법제도,지침,정책 >   1. 법률,법령
  2. IT839 전략
  3. SMP(시장지배력)
  4. 기본통신서비스
  5. 이용약관
  6. 정보통신,전기통신
  7. 정보통신설비
[정책]
[정보통신 관련법]
[전파 관련]
전파 관련  1. 전파법
  2. 무선설비규칙

 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   법령/정책
   1.   번호 정책/현황
   2.   법제도,지침,정책
         1. 법률,법령
         2. IT839 전략
         3. SMP(시장지배력)
         4. 기본통신서비스
         5. 이용약관
         6. 정보통신,전기통신
         7. 정보통신설비
    1.   정책
    2.   정보통신 관련법
    3.   전파 관련
     1.     1. 전파법
          2. 무선설비규칙
   3.   전기통신사업
   4.   통신관련기구
   5.   통신사업자
  2.   지적(기술)자산
  3.   산업경영
  4.   비기술(기타)
  5.   미분류

    요약목록
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)        「 소액후원 」