Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[기술경영]
[표준/계측/품질]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 > [확률 이란?]
[확률공간]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계량]
[통계학]
통계량 >   1. 통계량
  2. 분위수
  3. 모멘트(원점적률,중심적률)
  4. 적률생성함수
  5. 비율
[집중경향]
[산포/분산]
[형태/모양]
산포/분산  1. 편차/변동/변동계수
  2. 분산(Variance)
  3. 표준편차(Standard Deviation)

 1.   기술공통
 2.   기초과학
       1. 과학
  1.   수학
        1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
    1.   확률 이란?
    2.   확률공간
    3.   확률 모형,분포
    4.   확률 변수
    5.   확률 과정
    6.   통계량
          1. 통계량
          2. 분위수
          3. 모멘트(원점적률,중심적률)
          4. 적률생성함수
          5. 비율
     1.   집중경향
     2.   산포/분산
      1.     1. 편차/변동/변동계수
           2. 분산(Variance)
           3. 표준편차(Standard Deviation)
     3.   형태/모양
    7.   통계학
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   기술경영
 10.   표준/계측/품질

    요약목록
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)        「 개인소액후원 」