Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기술경영 > [법령/정책]
[지적(기술)자산]
[산업경영]
[비기술(기타)]
[미분류]
법령/정책 > [번호 정책/현황]
[법제도,지침,정책]
[전기통신사업]
[통신관련기구]
[통신사업자]
전기통신사업  1. 정보통신산업
  2. 전기통신사업
  3. 전기통신사업법
  4. 기간통신사업
  5. 별정통신사업
  6. 부가통신사업
  7. 구내통신사업
  8. 시내,시외전화

 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영
  1.   법령/정책
   1.   번호 정책/현황
   2.   법제도,지침,정책
   3.   전기통신사업
    1.     1. 정보통신산업
         2. 전기통신사업
         3. 전기통신사업법
         4. 기간통신사업
         5. 별정통신사업
         6. 부가통신사업
         7. 구내통신사업
         8. 시내,시외전화
   4.   통신관련기구
   5.   통신사업자
  2.   지적(기술)자산
  3.   산업경영
  4.   비기술(기타)
  5.   미분류

    요약목록
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)        「 소액후원 」