Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[기술경영]
[표준/계측/품질]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
확률/통계 > [확률 이란?]
[확률공간]
[확률 모형,분포]
[확률 변수]
[확률 과정]
[통계량]
[통계학]
확률 이란?  1. 확률
  2. 확률 용어/정리/법칙
  3. 전체 확률 법칙
  4. 대수의 법칙
  5. 중심극한의 정리
  6. 자유도
  7. 체비셰프 부등식

 1. 확률 (Probability)
  1. 사상(사건)이 일어날 가능성 정도의 측도(measure,측량하는 단위)
   1. 상대적 비율로 표현
 1.   기술공통
 2.   기초과학
       1. 과학
  1.   수학
        1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
    1.   확률 이란?
     1.     1. 확률
          2. 확률 용어/정리/법칙
          3. 전체 확률 법칙
          4. 대수의 법칙
          5. 중심극한의 정리
          6. 자유도
          7. 체비셰프 부등식
    2.   확률공간
    3.   확률 모형,분포
    4.   확률 변수
    5.   확률 과정
    6.   통계량
    7.   통계학
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   기술경영
 10.   표준/계측/품질

    요약목록
Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok)        「 개인소액후원 」