Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
수학 >   1. 수학
[기초수학]
[집합,논리]
[해석학(미적분 등)]
[대수학]
[확률/통계]
[수치해법]
해석학(미적분 등) >   1. 해석학
[미분적분]
[벡터해석학]
[미분방정식]
미분방정식 > [미분방정식 기초]
[초기값문제,경계값문제]
[1계 미분방정식]
[2계(고계) 미분방정식]
[급수해법]
[편미분방정식]
[특수함수]
급수해법   1. 급수해법
  2. Legendre 미분방정식
  3. Frobenius 급수해법
  4. Bessel 미분방정식
  5. 특이점
  6. 스투름-리우빌 문제
  7. 체비셰프 다항식
 1. 급수 해법 (Power Series Solution)
  1. 변수계수를 갖는 선형 미분방정식의 풀이를 위한 가장 표준적인 해법
   1. 초급적인 방법으로 잘 풀리지 않는, 특히 변수계수를 갖는 상 미분방정식의 풀이
   2. 해가 멱급수 형태로 얻어짐
[급수해법] 1. 급수해법 2. Legendre 미분방정식 3. Frobenius 급수해법 4. Bessel 미분방정식 5. 특이점 6. 스투름-리우빌 문제 7. 체비셰프 다항식

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
       1. 해석학
    1.   미분적분
    2.   벡터해석학
    3.   미분방정식
     1.   미분방정식 기초
     2.   초기값문제,경계값문제
     3.   1계 미분방정식
     4.   2계(고계) 미분방정식
     5.   급수해법
      1.   1. 급수해법
         2. Legendre 미분방정식
         3. Frobenius 급수해법
         4. Bessel 미분방정식
         5. 특이점
         6. 스투름-리우빌 문제
         7. 체비셰프 다항식
     6.   편미분방정식
     7.   특수함수
   4.   대수학
   5.   확률/통계
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌