Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) > [전산기초]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
운영체제 > [운영체제(일반)]
[프로세스]
[윈도우즈]
[UNIX (LINUX)]
UNIX (LINUX) [UNIX 일반]
[UNIX 프로세스]
[메모리 관리]
[IPC]
[UNIX 장치]
[UNIX 파일시스템]
[UNIX 유틸리티]
[리눅스(Linux)]
 1. UNIX
  1. 1969년 AT&T Bell Labs 연구원들에 의해 개발된 운영체제
   1. 초기 설계때부터 여러 하드웨어 환경에 쉽게 이식시키려는 노력이 있어왔음
[UNIX (LINUX)]
[UNIX 일반] [UNIX 프로세스] [메모리 관리] [IPC] [UNIX 장치] [UNIX 파일시스템] [UNIX 유틸리티] [리눅스(Linux)]

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
   1.   운영체제(일반)
   2.   프로세스
   3.   윈도우즈
   4.   UNIX (LINUX)
    1.   UNIX 일반
    2.   UNIX 프로세스
    3.   메모리 관리
    4.   IPC
    5.   UNIX 장치
    6.   UNIX 파일시스템
    7.   UNIX 유틸리티
    8.   리눅스(Linux)
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        요약목록     참고문헌