Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[전기전자공학]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공업일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
정보기술(IT) >   1. 정보기술
[전산기초]
[컴퓨터구조]
[프로그래밍]
[데이터베이스]
[소프트웨어 공학]
[운영체제]
[정보보호/보안]
[IT 기타기술]
컴퓨터구조   1. 컴퓨터
  2. 컴퓨터 구조
[중앙처리장치]
[기억장치]
[버스구조]
[저장장치]
[하드웨어포트(일반)]
 1. 컴퓨터 구조
  1. 프로그래머 입장에서 바라다 본 하드웨어 사양
 2. 컴퓨터 구조 구분
  1. 폰 노이만 구조 (Von Neumann Architecture)
  2. 하버드 구조 (Harvard Architecture)
[컴퓨터구조] 1. 컴퓨터 2. 컴퓨터 구조
[중앙처리장치] [기억장치] [버스구조] [저장장치] [하드웨어포트(일반)]
【   참 고 문 헌  】
1) 윤남일,이강우,"컴퓨터구조론",생능출판사,2013

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   방송/멀티미디어/정보이론
 5.   전기전자공학
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
     1. 정보기술
  1.   전산기초
  2.   컴퓨터구조
      1. 컴퓨터
      2. 컴퓨터 구조
   1.   중앙처리장치
   2.   기억장치
   3.   버스구조
   4.   저장장치
   5.   하드웨어포트(일반)
  3.   프로그래밍
  4.   데이터베이스
  5.   소프트웨어 공학
  6.   운영체제
  7.   정보보호/보안
  8.   IT 기타기술
 8.   공업일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌