WMAN   Wireless MAN   무선 대도시통신망, 무선 MAN

(2013-11-10)
1. Wireless MAN(WMAN)

 ㅇ 고정 점대다점(Fixed Point-to-Multipoint) 연결중심의 광대역 무선 네크워크를 위한
   대도시 영역을 커버하는 통신망표준화 관련 ☞ IEEE 802.16


[무선가입자망] 1. 무선가입자망 (WLL) 2. BWLL 3. HFR 4. LMDS 5. MMDS 6. IEEE 802.16 7. WiMAX 8. WMAN
 1.   기술공통
 2.   기초과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
     1. 통신 이란?
     2. 신뢰적 통신
  1.   통신이론
  2.   선로/전송
  3.   통신망
      1. 통신망
   1.   통신망 기초
   2.   통신표준(IEEE/ITU)
   3.   통신망 관리
   4.   광역망
   5.   가입자망
    1.   가입자망 기초/일반
    2.   xDSL
    3.   광가입자망
    4.   광가입자망 발전 전략
    5.   광가입자망-PON
    6.   무선가입자망
     1.   1. 무선가입자망 (WLL)
        2. BWLL
        3. HFR
        4. LMDS
        5. MMDS
        6. IEEE 802.16
        7. WiMAX
        8. WMAN
    7.   가입전화신고고장
   6.   홈네트워킹
   7.   산업용통신망
   8.   시험/연구망
  4.   회선교환(PSTN)
  5.   무선/이동통신
  6.   광통신
  7.   인터넷/데이터통신
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌