Top > [기술공통]
[기초과학]
[진동/파동]
[전기전자공학]
[방송/멀티미디어/정보이론]
[통신/네트워킹]
[정보기술(IT)]
[공학일반(기계,재료등)]
[표준/계측/품질]
[기술경영]
기초과학 >   1. 과학
[수학]
[물리]
[화학]
[지구,천체 과학]
[생명과학]
[뇌과학]
화학 >   1. 화학 이란?
[물질,화합물,혼합물]
[화학결합]
[화학량론]
[화학반응]
[화학원소]
[분자]
[유기화학]
[무기화학]
[분석화학]
[전기화학]
[기타화학물질]
전기화학 >   1. 전기 화학
  2. 산화 환원
  3. 전해질
[전극]
[전지]
[전기화학공업]
전지   1. 전지
  2. 1차 전지
  3. 2차전지(축전지)
  4. 활 물질
  5. 연료전지
  6. 태양전지
  7. 전해 전지
 1. 전지 (Battery,Cell)
  1. 전기 에너지를 주로, 전기화학적으로 생산,저축하는 에너지 변환장치
[전지] 1. 전지 2. 1차 전지 3. 2차전지(축전지) 4. 활 물질 5. 연료전지 6. 태양전지 7. 전해 전지

Copyrightⓒ written by 차재복 (Cha Jae Bok, cjbword@gmail.com)
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
  2.   물리
  3.   화학
      1. 화학 이란?
   1.   물질,화합물,혼합물
   2.   화학결합
   3.   화학량론
   4.   화학반응
   5.   화학원소
   6.   분자
   7.   유기화학
   8.   무기화학
   9.   분석화학
   10.   전기화학
       1. 전기 화학
       2. 산화 환원
       3. 전해질
    1.   전극
    2.   전지
     1.   1. 전지
        2. 1차 전지
        3. 2차전지(축전지)
        4. 활 물질
        5. 연료전지
        6. 태양전지
        7. 전해 전지
    3.   전기화학공업
   11.   기타화학물질
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정이력     요약목록     참고문헌