PMF   Probability Mass Function   확률질량함수

(2020-08-04)
1. 확률질량함수 (PMF)

 ㅇ 이산형 확률변수 X가 취하는 개개의 값 xi확률값으로 대응시킨 확률함수

 ※ ☞ 확률함수 참조
   - 확률질량함수 (이산확률변수), 확률밀도함수 (연속확률변수), 누적분포함수


2. 확률질량함수의 표기

 ㅇ pX(xi) 또는 PX(xi) = P[X=xi] = P[s : X(s)=xi]


3. 확률질량함수의 조건

 ㅇ ① 0 < pi < 1 
 ㅇ ② ∑i pi = 1


[확률 함수] 1. 누적분포함수(CDF) 2. 확률질량함수(PMF) 3. 확률밀도함수(PDF) 4. 무기억성
 1.   기술공통
 2.   기초과학
     1. 과학
  1.   수학
      1. 수학
   1.   기초수학
   2.   집합,논리
   3.   해석학(미적분 등)
   4.   대수학
   5.   확률/통계
    1.   확률 이란?
    2.   확률 정리/법칙
    3.   확률 공간
    4.   확률 모형,분포
        1. 랜덤성
        2. 확률 모형, 확률 분포
        3. 확률 변수
     1.   확률 함수
      1.   1. 누적분포함수(CDF)
         2. 확률질량함수(PMF)
         3. 확률밀도함수(PDF)
         4. 무기억성
     2.   이산확률분포
     3.   연속확률분포
     4.   정규분포
     5.   난수 생성
    5.   확률 변수
    6.   확률 과정
    7.   통계량
    8.   통계학
   6.   수치해법
  2.   물리
  3.   화학
  4.   지구,천체 과학
  5.   생명과학
  6.   뇌과학
 3.   진동/파동
 4.   전기전자공학
 5.   방송/멀티미디어/정보이론
 6.   통신/네트워킹
 7.   정보기술(IT)
 8.   공학일반(기계,재료등)
 9.   표준/계측/품질
 10.   기술경영

 
        최근수정     요약목록     참고문헌